Nasza pomoc i rola nie ogranicza się jedynie do przygotowania terenu pod przyszłą inwestycję. Również po zakończeniu procesu inwestycyjnego niezbędny jest kontakt ze specjalistami z naszej branży, a to dlatego, że obowiązujące przepisy narzucają obowiązek sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Najkrócej rzecz ujmując, celem inwentaryzacji powykonawczej jest sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z wielkościami i sytuacją deklarowaną w planach i zatwierdzoną wcześniej przez odpowiednie, powołane ku temu organy. Jak więc widać, z radością towarzyszymy Ci przez cały proces inwestycyjny, a obsługa firm budowlanych nie ogranicza się jedynie do sporządzenia planów oraz nakreślenia przyszłej inwestycji w terenie. Pełne i rzeczowe wsparcie ekspertów to również geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Jaki jest cel pomiarów inwentaryzacyjnych?

Celem pomiarów inwentaryzacyjnych jest określenie kształtu oraz położenia obiektów, które zostały wybudowane. Ich parametry muszą zostać sprawdzone w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Całe postępowanie prowadzi natomiast ku wprowadzeniu koniecznych zmian, jakie muszą pojawić się w konkretnych bazach danych: ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Owocem pomiarów inwentaryzacyjnych jest także odpowiedni operat, zawierający mapy, które nie tylko obrazują kształt i rozmieszczenie obiektów budowlanych, ale też wskazują kształt zagospodarowania oraz wykorzystywania terenu już po zakończeniu procesu inwestycyjnego.