Posiadamy uprawnienia do sporządzania map do celów projektowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego, wspomniane mapy uzyskać można w starostwie powiatowym, w granicach którego znajduje się nieruchomość, której odwzorowanie ma dotyczyć. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, z dnia 21 lutego 1995 roku, mapa do celów projektowych jest mapą geodezyjną, którą sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Warto zauważyć, że stanowi jeden z obowiązkowych załączników dokumentacji gromadzonej na potrzeby budowy, utrzymania i remontu obiektów budowlanych, w wypadku których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

O czym informuje mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych zawiera odwzorowanie nie tylko obszaru objętego inwestycją, ale też terenu, który otacza go w pasie minimum trzydziestu metrów. Zawiera rzecz jasna granice rzecznej nieruchomości, ale też informacje pochodzące z miejscowego planu zagospodarowania, a dotyczące przeznaczenia terenów, z rozgraniczeniem ich funkcji. Na mapie do celów projektowych muszą być zatem oznaczone osie dróg i ulic oraz linia zabudowy. Oznaczona powinna być również zieleń wysoka ze szczególnym wskazaniem pomników przyrody, a także inne, wskazane przez projektanta, a niezbędne w kontekście konkretnej inwestycji, obiekty. Istotną cechą dokumentacji kartograficznej na cele projektowe jest wskazanie na charakter i przebieg infrastruktury podziemnej, liniowej i punktowej.