fbpx

Kiedy sporządza się mapy do celów sądowych?

punkty na mapie

 

Jednym z wielu zadań, których podejmują się geodeci, jest sporządzanie map jednostkowych, wykorzystywanych do różnych celów. Dokumenty te tworzone są na podstawie mapy zasadniczej, zwanej również Podstawową Mapą Kraju, będącą wielkoskalowym, możliwie najpełniejszym opracowaniem kartograficznym, obejmującym obszar całego państwa.

Mapy jednostkowe zawierają odwzorowania konkretnych terenów. Mogą być to na przykład obszary objęte inwestycją, okolice majątków, o które toczą się spory sądowe, lub tereny przylegające do budynków, które mają zostać uwzględnione w rejestrze. Najczęściej tworzy się mapy do celów projektowych, ewidencji budynków i gruntów, a także do celów prawnych.

 

W jakich postępowaniach potrzebne są mapy?

Mapy stworzone do celów sądowych wykorzystuje się jako dowód w wielu postępowaniach. Mogą dowodzić na przykład prawdziwości podanych granic działki, zniesienia współwłasności jakiegoś majątku, przebiegu granicy przy jego podziale, kupna lub przekazania nieruchomości albo błędności pewnych zapisów w księgach wieczystych. Stosuje się je przy podziale spadku (gdy jest nim nieruchomość) oraz w wielu innych sporach sądowych, podczas których stanowią rzetelne, obiektywne źródło informacji na temat omawianego terenu. Mapy jednostkowe bardzo często dołączane są do orzeczeń sądowych jako uzupełnienie lub zobrazowanie podjętej decyzji.

Mapy do celów prawnych mają zastosowanie nie tylko w postępowaniach sądowych, ale również w prawie administracyjnym. W tym drugim przypadku wykorzystuje się je między innymi do wyznaczenia dokładnej granicy lub udowodnienia informacji zawartych w dokumencie. Mogą być użyte na przykład przy zakładaniu księgi wieczystej, a także podziale nieruchomości, jej przekazywaniu, wywłaszczaniu albo sprzedaży.


Co zawiera mapa do celów sądowych?

Mapa do celów sądowych musi zawierać odpowiednie elementy, zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów. Są to przede wszystkim:

  • Tytuł, data opracowania oraz skala mapy.
  • Nazwa podmiotu lub dane osoby, która zgłosiła jej wykonanie, wraz z odpowiednimi podpisami.
  • Nazwa miejscowości.
  • Numeracja i granice działek.
  • Kontury klasyfikacyjne.
  • Kontury użytków gruntowych.
  • Nazwa obrębu i jednostki ewidencyjnej.
  • Numer księgi wieczystej.

Oczywiście niezwykle istotne są również podpisy oraz pieczęcie, które dowodzą autentyczności wykonanego dokumentu.