fbpx

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Nasza pomoc i rola nie ogranicza się jedynie do przygotowania terenu pod przyszłą inwestycję. Również po zakończeniu procesu inwestycyjnego niezbędny jest kontakt ze specjalistami z naszej branży, a to dlatego, że obowiązujące przepisy narzucają obowiązek sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Najkrócej rzecz ujmując, jej celem jest sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z wielkościami i sytuacją deklarowaną w planach i zatwierdzoną wcześniej przez odpowiednie, powołane ku temu organy.

Jak więc widać, z radością towarzyszymy Ci przez cały proces inwestycyjny, a obsługa firm budowlanych nie ogranicza się jedynie do sporządzenia planów oraz nakreślenia przyszłej inwestycji w terenie. Pełne i rzeczowe wsparcie ekspertów to również geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Sprawnie wykonujemy pomiary powykonawcze budynku, które są konieczne dla możliwości użytkowania obiektu.

Jaki jest cel pomiarów inwentaryzacyjnych?

Celem pomiarów inwentaryzacyjnych jest określenie kształtu oraz położenia obiektów, które zostały wybudowane. Ich parametry muszą zostać sprawdzone w państwowym systemie odniesień przestrzennych. Całe postępowanie prowadzi natomiast ku wprowadzeniu koniecznych zmian, jakie muszą pojawić się w konkretnych bazach danych: ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Owocem pomiarów inwentaryzacyjnych jest także odpowiedni operat, zawierający mapy, które nie tylko obrazują kształt i rozmieszczenie obiektów budowlanych, ale też wskazują kształt zagospodarowania oraz wykorzystywania terenu już po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

 

Pomiary inwentaryzacyjne przydadzą się wówczas, kiedy:

  • kompletujesz dokumentację do zakończenia budowy i inwestycji,
  • chcesz wskazać na mapie lokalizację wykonanych przyłączy mediów i samego obiektu budowlanego,
  • planujesz zmierzyć przyłącze wody i kanalizacji przed zasypaniem,
  • z powodu innego wyglądu budynku względem założeń projektowych należy dokonać pewnych zmian w planie zagospodarowania działki,
  • planujesz budowę sieci wodociągowej w drodze i próbujesz uzyskać dofinansowanie do tej inwestycji,
  • chcesz umieścić przebieg dodatkowych instalacji na mapie,
  • byłeś odpowiedzialny za realizację inwestycji, która wymagała odbioru,
  • stara mapa przestała być aktualna.

Pomiary inwentaryzacyjne są związane z opracowaniem mapy odbioru tego, co finalnie zostało wybudowane na danej działce. Co istotne, taki dokument znacznie się różni od mapy do celów projektowych, która została przygotowana na początku inwestycji.

Aby odebrać budynek mieszkalny, należy pokazać na mapie posadowienie budynku oraz lokalizację przyłączy wody, prądu, ewentualnie gazu i innych mediów. Trzeba także nakreślić sposób, w jaki odprowadzane są ścieki. Tego rodzaju mapa powykonawcza, opracowana na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych, jest podstawą do uzyskania pozostałych dokumentów, np. protokołów odbioru przyłącza kanalizacji sanitarnej czy informacji o zgodności usytuowania budynku z obowiązującym projektem zagospodarowania działki.

Pomiar powykonawczy budynku – czy można z niego zrezygnować?

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi – nie można. Już wyjaśniamy dlaczego: bez geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nie można rozpocząć użytkowania obiektu budowlanego. Oznacza to, że bez pomiaru powykonawczego budynku inwestor nie może dokonać zgłoszenia o zakończeniu budowy ani złożyć odpowiedniego wniosku umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Co więcej, jeśli inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt jest zamieszkany lub inaczej użytkowany bez wymaganego pozwolenia – wymierzy inwestorowi karę, której wysokość jest iloczynem stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu budowlanego oraz współczynnika wielkości obiektu budowlanego. Najczęściej w przypadku domów jednorodzinnych mówimy o karze rzędu około 10 tysięcy złotych. Tak więc zdecydowanie korzystniej jest dopilnować wszystkich formalności związanych z pomiarem powykonawczym budynku niż narażać się na dodatkowe koszty, których można w prosty sposób uniknąć.

Potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej? Skontaktuj się z naszą firmą, aby ustalić szczegóły dotyczące pomiarów inwentaryzacyjnych. Zapewniamy sprawną realizację oraz merytoryczne wsparcie w danej kwestii.

Co zawiera dokumentacja inwentaryzacyjna?

Po przeprowadzeniu pomiarów powykonawczych budynku można opracować dokumentację inwentaryzacyjną, która składa się z najważniejszych informacji dotyczących parametrów danej nieruchomości, tj. jej wysokości, długości, szerokości oraz położenia względem stałych punktów orientacyjnych. W dokumentacji – po pomiarach powykonawczych budynku – powinna zostać zawarta informacja na temat głębokości fundamentów obiektu. Każdy zamawiający i przeprowadzający prace budowlane ma obowiązek złożenia dokumentacji po zakończonych pracach inwentaryzacyjnych.

Warto pamiętać, że pomiary powykonawcze budynku obejmują również informacje na temat danych o uzbrojeniu terenu. Czasem jednak dostęp do nich bywa dość utrudniony, dlatego firma geodezyjna może posłużyć dwiema podstawowymi metodami. Pierwsza z nich dotyczy podziemnego i naziemnego uzbrojenia przed zasypaniem – jest to metoda bezpośrednia. Z kolei metoda pośrednia polega na zastosowaniu zaawansowanej aparatury w celu przeprowadzenia pomiarów inwentaryzacyjnych po zasypaniu przewodów. Prace inwentaryzacyjne związane z przyłączami są bardzo ważne, gdyż wszystkie informacje są przekazywane do Geodezyjnej Ewidencji Sieci i Uzbrojenia Terenu w celu uaktualnienia map zasadniczych.