fbpx

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

nadzór budowlany

 

Geodeta towarzyszy inwestorowi już na samym początku budowy, począwszy od przygotowania i wydzielenia działki, przez kontrolowanie przebiegu procesu budowlanego, aż po inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza to czynność, która jest obowiązkowa, aby pomyślnie zakończyć całą realizację otrzymać pozytywną decyzję nadzoru budowlanego o odbiorze. Na czym polega?

Geodeci po dokonaniu pomiarów terenowych oraz pobraniu danych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej I kartograficznej. Jeżeli operat jest złożony i poprawnie wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne i nie ma  żadnych uchybień, wówczas można oczekiwać na  uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji  

 

Zakres inwentaryzacji

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wraz z jej zakresem oraz dokumentacją, jaką należy przygotować, reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Art. 43 Ust. 3. Określa ona procesowi podlegają wszystkie obiekty, których powstanie, przebudowa czy montaż wcześniej wymagały uzyskania pozwolenia.

  • Inwentaryzacja uwzględnia:
  • budynki i zagospodarowanie działki,
  • lokalizację wjazdu, dojazdów, parkingu, kostki i innych elementów infrastruktury,
  • pomiar przebiegu przyłączy i sieci wodociągowych, elektrycznych, kanalizacyjnych, gazowych. pomp ciepła.

Wszelkie ustalenia oraz wyniki pomiarów geodeta uwzględnia na mapie z  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Tylko dzięki nim możliwe jest naniesienie na mapę zasadniczą nowych obiektów i zmian.

 

Co rozumie się przez geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych?

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych – rozumie się przez to wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym. Pozwala to na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów. Wśród nich jest mapa opatrzona, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.