fbpx

Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?

mapa do celow projektowych

 

Większość prac budowlanych wymaga opracowania i posługiwania się mapą do celów projektowych. To dokument, który jest niezbędny, jeżeli planujesz remont, budowę, projekt obiektu mieszkalnego czy użytkowego. Na przygotowanym opracowaniu kartograficznym, geodeta uwzględnia obszar samej inwestycji oraz teren otaczający go w pasie minimum trzydziestu metrów. Obszar ten może zostać rozszerzony np. jeżeli przebiega tam gazociąg, wymagający objęcia stref

 

Czym jest mapa do celów projektowych?

Definicję mapy do celów projektowych znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, z dnia 21 lutego 1995 roku. Dokument określa, że jest to mapa geodezyjna, która jest sporządzana na kopii obowiązującej obecnie mapy zasadniczej. Jej uzyskanie możliwe jest w starostwie powiatowym właściwym dla obszaru, na którym mieści się działka przeznaczona do odwzorowania.

Mapa do celów projektowych to ważny element kompletnej dokumentacji, która jest przygotowywana na potrzeby budowy, utrzymania i remontu obiektów budowlanych wymagających stosownego pozwolenia.

 

Co zawiera mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych nanoszona jest na kopii mapy właściwej, zatem w opracowaniu widoczny jest jej kształt i rozmieszczenie. W ramach swoich kompetencji geodeta przygotowuje projekt uwzględniający:

  • usytuowanie terenów zielonych, szczególnie zieleni wysokiej, w tym pomników przyrody,
  • usytuowanie innych obiektów, które mogą być ważne z perspektywy przeprowadzanej inwestycji,
  • granice konkretnej nieruchomości wraz z informacjami pochodzącymi z miejscowego planu zagospodarowania, które dotyczą przeznaczenia terenów, z rozgraniczeniem ich funkcji. Zawierają się w tym osie ulic, linie zabudowy przestrzennej i inne.

Prawo geodezyjne i kartograficzne zakłada też uzupełnienie informacji o charakterze i przebiegu infrastruktury podziemnej, punktowej oraz liniowej.

 

Skala mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych uwzględniają nie tylko konkretne elementy, ale też powinny być tworzone w odpowiedniej skali. Czy będzie to 1:5000, 1:1000 czy 1:2000 to zależy od obiektu, który jest przedmiotem sprawy. Inną skalę stosuje się w przypadku tradycyjnej działki przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, a inną do odwzorowania terenu przemysłowego czy zabudowanego dużymi budynkami i obiektami liniowymi rozproszonymi na większym obszarze.

Uprawnionym do sporządzania map do celów projektowych jest geodeta, posiadający kwalifikacje wymagane przez art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnego i kartograficznego.