fbpx

Na czym polega rozgraniczanie nieruchomości?

powrót do domu 2

 

Zdawać by się mogło, że ustalenie granic działki jest proste i oczywiste. Niestety, zdarzają się sytuacje sporne, w których konflikt między sąsiadami może rozwiązać wójt, burmistrz lub prezydent, a w niektórych przypadkach nawet sąd. Do tego potrzebna będzie pomoc geodety, który dokona rozgraniczenia nieruchomości, tym samym ustalając dokładny przebieg granicy wraz z rozmieszczeniem punktów oraz linii. Potwierdzeniem pomyślnie zakończonego proces

 

Udział geodety w sporze o przebieg granicy działki

Geodeta ma odpowiednie narzędzia oraz kwalifikacje, które pozwalają mu na wytycznie granic działki. Jego zatrudnienie jest konieczne w razie wystąpienia sytuacji konfliktowej między sąsiadami. Najczęściej do nieporozumień, co do kształtu i wielkości nieruchomości dochodzi na skutek:

- braku wcześniej ustalonych granic działek,

- braku dokumentacji, która dokładnie opisuje położenie znaków granicznych.

Z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu może wystąpić strona konfliktu, jak również postępowanie może zostać wszczęte z urzędu. W odpowiedzi na złożony wniosek geodeta zgłasza zakres, czas oraz miejsce prowadzonych prac. Nie może podjąć żadnych czynności, dopóki nie uzyska oficjalnej zgody urzędowej. Do przeprowadzenia rozgraniczenia specjalista musi przeanalizować zapisy z Ksiąg Wieczystych czy innych dokumentów zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Cennych informacji dostarczy mu też wywiad terenowy wraz z założeniem osnowy pomiarowej.

Po otrzymaniu pełnego wglądu do sprawy, geodeta wyznacza czas i miejsce rozwiązania konfliktu. W ustalonym terminie strony stawiają się na spornym gruncie i zostają zapoznane z „wyrokiem”. W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia porozumienia na drodze administracyjnej sprawa może mieć swoją kontynuację w sądzie.

Rola geodety w procesie rozgraniczenia nieruchomości jest bardzo ważna. Do wykonania zadania trzeba zatrudnić specjalistę, który ma kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie. Rzadko bowiem przebieg sprawy jest prosty i kończy się jednoznaczną zgodą i sukcesem. Znacznie częściej po drodze geodeta napotyka na liczne trudności utrudniające odtworzenie granic.

 

Kiedy przeprowadza się rozgraniczenie gruntów?

W dowolnym momencie, nawet wiele lat po zagospodarowaniu działki można wszcząć postępowanie o rozgraniczenie gruntów. Najczęściej dotyczy ono przesunięcia linii granicznych w wyniku uszkodzenia czy całkowitej dewastacji znaków. Celem postępowania jest zaspokojenie roszczeń strony, która wniosła sprawę, jak również ustalenie i przywrócenie faktycznego przebiegu granic nieruchomości.