fbpx

Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

punkty na mapie

 

Znaki graniczne mają za zadanie wyraźne wyznaczenie obszaru, który obejmuje działka. Ustawia się je na tworzonej przez granicę linii tak, by z jednego oznaczonego punktu widoczny był kolejny. Odległość pomiędzy nimi nie powinna przekroczyć 200 metrów.

W przypadku działek o nieregularnym kształcie znaki graniczne ustawia się zazwyczaj w miejscach, w których linia graniczna się załamuje. Dokładna lokalizacja każdego z tych oznaczeń powinna być udokumentowana i umieszczona w szkicu granicznym. Warto również pamiętać, że podlegają one ochronie prawnej.

Niestety, zdarzają się sytuacje, w których znaki graniczne ulegają zniszczeniu, zostają zatarte lub przesunięte. W takich przypadkach konieczne może być wznowienie granic nieruchomości. Potrzebna jest wtedy pomoc geodety, który odtworzy fizyczną granicę na podstawie odpowiednio udokumentowanej granicy prawnej.

Jak wygląda wznowienie granic działki?

Usługa ta może zostać zlecona przez jedną ze stron, czyli zazwyczaj właściciela lub użytkownika wieczystego konkretnej działki. Wykonuje ją zawsze geodeta, który ma odpowiednie uprawnienia. Do zlecenia wznowienia znaków granicznych powinny zostać dołączone stosowne dokumenty: wydruk mapy z odręcznie wskazaną częścią granicy, która jest niejasna lub nieczytelna, a także dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości oraz informacje dotyczące położenia znaków granicznych. Zanim geodeta wykona zlecenie, musi udać się do miejscowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, aby przedstawić potrzebę przeprowadzenia takiej procedury. Wraz z akceptacją otrzyma stosowną dokumentację, którą powinien porównać z tą przekazaną przez zleceniodawcę. W ten sposób może potwierdzić jej wiarygodność.

Zainteresowane strony powinny zostać powiadomione o wznowieniu granic działki na nie więcej niż 7 dni przed jego wykonaniem. Brak reakcji nie przerwie prac geodezyjnych, jednak odpowiednio usprawiedliwiona nieobecność może przesunąć ich termin o 30 dni. Geodeta musi również sporządzić odpowiedni protokół, który będzie stanowił potwierdzenie wznowienia znaków granicznych. Musi on zawierać wszystkie niezbędne informacje, przede wszystkim dane osób zlecających oraz wykonujących usługę, datą jej wykonania oraz wskazanie dokumentów, które posłużyły za wzór podczas odtwarzania granicy. Następnie pozostaje jedynie powtórne umieszczenie znaków granicznych. Cała procedura nie ma żadnych skutków prawnych – jej celem jest jedynie odtworzenie uprzednio ustalonej granicy. Wszelkie spory dotyczące jej przebiegu powinny zostać rozstrzygnięte przez zainteresowane strony na drodze sądowej.