fbpx

Jak i kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

sprawdzanie mapy 2

 

Znaki graficzne to wykonane z trwałego materiału oznaczenia, umieszczone w punkcie granicznym działki. Ich zadaniem jest określenie przebiegu granicy nieruchomości. Mogą one również stanowić trwały element zagospodarowania terenu w danym punkcie.

Należy rozmieścić je w taki sposób, aby z każdego znaku graficznego widoczny był następny, przy czym odległość między nimi nie powinna przekraczać dwustu metrów. Sprawdź w naszym wpisie kiedy i jak dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

 

Kiedy należy dokonać wznowienia znaków granicznych?

Procedury, regulujące konieczność wznowienia znaków granicznych zawarte zostały w Ustawie z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z jej brzmieniem, wznowienia znaków granicznych należy dokonać, gdy:

 - istniejąca granica prawna działki, wyznaczana przez znaki graficzne, została przesunięta, a same znaki zniszczone lub zatarte,

 - znaki graniczne ustalone uprzednio zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone, jeśli istnieją dokumenty poświadczające ich pierwotne położenie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z prawem granica prawna działki to granica, posiadająca pełną dokumentację geodezyjną, potwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną.

W przypadku sporu co do poprzedniego położenia uszkodzonych znaków strony mają prawo wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Jeśli natomiast istnieją dokumenty w sposób bezsporny poświadczające ich pierwotne położenie, droga sądowa nie jest konieczna.

 

Jak dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, której granice uległy zatarciu i chcesz w związku z tym dokonać wznowienia znaków granicznych, zleć naszym uprawnionym geodetom czynność przeprowadzenia wznowienia granicy. Do zlecenia należy dołączyć wydruk mapy z dokładnym wskazaniem miejsca granicy, w którym znaki graniczne uległy zatarciu. Ponadto do zlecenia należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz dokumenty, określające poprzednie położenie punktów granicznych.

Następnie nasze biuro zgłasza do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK), właściwego ze względu na położenie nieruchomości konieczność przeprowadzenia wznowienia znaków granicznych. Geodeta uzupełnia dokumentację z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o odpis księgi wieczystej i o dokumenty o konieczności wznowienia granicy. Podstawą do wznowienia znaków graficznych będą dokumenty określające położenie punktów granicznych ze współrzędnymi, uwierzytelnione przez ODGiK kopie, wyrysy, odrysy albo wypisy dokumentów lub pierwotna osnowa geodezyjna.

Następnie, co najmniej siedem dni przed wykonaniem czynności nasze biuro zawiadamia właściciela nieruchomości o czynności wznowienia granicy w formie pisemnej. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się właściwy protokół, zawierający datę okazania granicy, dane osoby przeprowadzającej wznowienie znaków granicznych, dane osoby, składającej wniosek oraz dokumenty świadczące o przebiegu granicy.