fbpx

Jak rozgranicza się grunty pokryte wodami?

działki z domami nad rzeką

 

Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu linii brzegowej oraz wytyczaniu własności w sytuacji, gdy grunty znalazły się pod wodą np. wskutek przesunięcia rzek. Często jest również niezbędny w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonuje go uprawniony do tego celu organ w oparciu o przepisy prawne zawarte w ustawie Prawa wodnego obowiązującej od 13 maja 2021 roku. Chcesz wiedzieć, jak przygotować taki projekt i kto jest odpowiedzialny za skompletowanie dokumentacji? A może chciałbyś uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób przebiega procedura? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak rozgranicza się grunty pokryte wodami.

 

Kto i w jakim celu dokonuje rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami można dokonać jedynie na wniosek właściciela wód lub właściciela gruntu przyległego. Rozgraniczenia w drodze decyzji wykonuje właściwy terenowy organ administracji morskiej (dla morskich wód wewnętrznych oraz wód morza terytorialnego) oraz minister właściwy do spraw gospodarki wodnej (dla cieków naturalnych, jezior oraz innych zbiorników wodnych o ciągłym lub okresowym naturalnym odpływie wód powierzchniowych). Przy realizacji procedury wykorzystuje się przepisy dotyczące ustalania linii brzegowej zawarte w art. 220 Prawa wodnego. Przy czym podstawą rozgraniczenia jest dokumentacja sporządzona na potrzeby wykonania urządzenia wodnego.

 

Co zawiera projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami?

Rozpoczęcie procedury rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych wymaga przygotowania odpowiedniego projektu. Taki projekt na wniosek właściciela wód lub właściciela gruntu przyległego sporządza osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, która przekazuje dokumenty do właściwego organu wydającego decyzję. Geodeta zgodnie z przepisami artykułu 220 Prawa wodnego musi skompletować dokumentację zawierającą:

 

  • opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz sposób zagospodarowania gruntów do projektowanej linii brzegu,
  • odpowiednią zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000,
  • odpowiednią mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, a w przypadku jej braku inne dostępne materiały ze wskazaniem projektowanej linii brzegu oraz elementów istotnych dla przyjętego sposobu ustalenia tej linii.