fbpx

Jakie elementy musi zawierać dokumentacja geodezyjno-kartograficzna?

mapa geodezyjna

 

Działania związane z wyznaczaniem granic, podziałem działek czy wykonywaniem innych prac geodezyjnych wymagają opracowania właściwej dokumentacji, która może odegrać istotną rolę w przyszłości np. przy innych inwestycjach. W tym celu tworzy się dokumentację geodezyjno-kartograficzną, która zawiera niezbędne informacje na temat prowadzonych prac oraz wykonanych pomiarów na danym obszarze. Dzięki dokumentacji zamieszczanej w archiwach często można posiłkować się informacjami, które zostały opracowane wcześniej, unikając tym samym konieczności przeprowadzenia powtórnych pomiarów na danym terenie oraz. Sprawdź, jakie elementy wchodzą w skład takiej dokumentacji oraz kto sprawuje nadzór nad jej opracowaniem.

Jakie informacje można znaleźć w dokumentacji geodezyjno-kartograficznej?

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna zgodnie ze słownikową definicją zawiera „zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, katalogów danych geodezyjnych i innych opracowań, które powstały w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych”. Dokumentacja geodezyjna odnosi się głównie do projektowania i wykonywania pomiarów geodezyjnych. W związku z tym obejmuje obliczenia, zdjęcia i aktualizację baz danych. Dokumentacja kartograficzna z kolei wiąże się z tworzeniem i aktualizowaniem map. Tym samym zawiera aktualne mapy, katalogi, rejestry i wykazy. Niekiedy dołącza się do niej źródłowe dokumenty kartograficzne takie jak np. szkice sytuacyjne i przeglądowe czy materiały fotogrametryczne.

Sporządzenie takiej dokumentacji jest wynikiem geodezyjnej interwencji powykonawczej i ma na celu weryfikację zgodności stanu faktycznego z wielkościami i sytuacją deklarowaną w planach i wcześniej zatwierdzoną przez odpowiednie organy. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej jest w Polsce obowiązkowe, a nadzór nad skompletowaniem dokumentów przejawia się na trzech poziomach. Na poziomie centralnym pieczę nad powstawaniem opracowań stanowi Główny Geodeta Kraju, na poziomie województw – marszałkowie, a na poziomie powiatów – starostowie.