fbpx

Jak rozwiązać spór o granice działki?

lokalizacja

 

Spory o granice działki trwają od wieków. Zawsze były powodem konfliktów między sąsiadami. Należy rozwiązać ten problem jak najszybciej. Najpierw zajmują się tym: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wyznaczając geodetę. Jeśli właściciele nie zaakceptują decyzji, kierowana jest sprawa do sądu i odbywa postępowanie nieprocesowe.

Jak rozwiązać spór o granice działki?

Od wieków granice działki dzieliły sąsiadów. Dziś jest podobnie, dlatego należy rozwiązać problem i zażegnać konflikt. Aby to zrobić, trzeba rozgraniczyć nieruchomość. Właściciel działki składa w tym celu wniosek u wójta, prezydenta miasta lub burmistrza. Wyznaczony geodeta na podstawie dokumentów, punktów geodezyjnych i śladów granicznych, ustala granice. Kiedy brakuje danych, sąsiedzi mogą dość do porozumienia i zawrzeć ugodę. Jeśli do niej nie dojdzie, sprawa zostaje umorzona i strony kierują wniosek do sądu, który podczas postępowania nieprocesowego, opiera się na art. 153 kodeksu cywilnego. Jeśli decyzją nie zadowala stron, mogą się odwołać. Kiedy orzeczenie sądu uprawomocni się, rozgraniczeniem działki zajmuje się geodeta.

Czym jest wznowienie granic działki?

Wznowienie granic działki jest ponownym rozgraniczeniem nieruchomości. Następuje w przypadku konfliktu sąsiedzkiego. Znamy te sprawy z licznych filmów, jak np. Sami Swoi. Niestety, takie nieporozumienia występują w życiu codziennym. Specjaliści z MasterGeo Marcin Mitura służą pomocą, gdy znaki wyznaczające granice działki w terenie zostały zatarte. Po otrzymaniu zlecenia powtórnego rozgraniczenia nieruchomości zgłaszają do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie zgromadzonych tam danych, dokonują wznowienia granic działki. Działanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, kiedy zabiegi geodezyjne bazują na wiarygodnych dokumentach. Cena za wyznaczenie granic działki zależy od stopnia złożoności i skomplikowania sprawy oraz czy działka posiada księgę wieczystą.