fbpx

Jakie wpisy geologiczne zawarte są w dzienniku budowy?

                                                                              mężczyzna przed komputerem kreśli coś na mapie

 

Jednym z najważniejszych dokumentów na placu budowy jest dziennik budowy. Jest on wydawany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej (zazwyczaj przez starostę), a do jego prowadzenia zobowiązany jest kierownik budowy. Dziennik budowy jest zapisem historii powstawania budynku – od chwili rozpoczęcia prac, przez wszystkie zdarzenia i okoliczności, mające wpływ na parametry techniczne wykonywania projektu, aż po zakończenie budowy. Wpisów w tym niezwykle ważnym dokumencie mogą dokonywać wyłącznie osoby do tego upoważnione: kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego lub budowlanego, projektant, kierownik robót budowlanych oraz geodeta. Czego dokładnie dotyczą wpisy geodezyjne?

Jakie prace geodezyjne muszą zostać udokumentowane?

Przedsięwzięcie, jakim jest budowa, wymaga stałego zaangażowania geodety. Jego pierwszym zadaniem jest sporządzenie mapy do celów projektowych na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania. Mapa jest niezbędna podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę. Decyzja w tej sprawie musi być z kolei przedłożona wraz z wnioskiem o rejestrację dziennika budowy.

Drugim obowiązkiem geodety jest precyzyjne wytyczenie budynku w granicach działki, odpowiadające projektowi budowlanemu. Do najważniejszych elementów utrwalonych na gruncie należą główne osie nadziemne i podziemne, posadowienie wysokościowe i charakterystyczne punkty budynku. Dane te umożliwiają wykonanie wykopów pod fundamenty.

Kolejnym etapem pracy geodety, potwierdzonym wpisem w dzienniku budowy, jest wytyczenie przyłączy elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Geodeta wykonuje także inwentaryzację powykonawczą – na mapie zostają naniesione aktualne dane o wjazdach, parkingach i obiektach liniowych, co z kolei pociąga za sobą zmiany na mapie zasadniczej.