fbpx

Na czym polega geodezyjny wywiad w terenie?

pomiary geodezyjne w terenie

Proces pomiaru geodezyjnego ma kluczowe znaczenie dla opracowania map, planów zagospodarowania przestrzennego, projektów budowlanych czy prowadzenia prac inwestycyjnych. Geodezyjny wywiad w terenie obejmuje kilka zasadniczych zagadnień, które zostaną przedstawione poniżej. Zapraszamy do lektury

Pozyskiwanie dokumentacji geodezyjnej

Przed przystąpieniem do badań w terenie, należy zgromadzić odpowiednią ilość informacji dotyczących obszaru, na którym mają być przeprowadzone prace geodezyjne. W tym celu konieczne jest pozyskanie archiwalnych map i dokumentów, takich jak plany zagospodarowania przestrzennego, mapy ewidencyjne czy projekty budowlane. Dostęp do tych materiałów można uzyskać w starostwach powiatowych, urzędach gminnych oraz w specjalistycznych instytucjach geodezyjnych. Zebranie odpowiedniej dokumentacji pozwala na lepsze zrozumienie specyfiki danego terenu oraz ułatwia analizę danych i planowanie prac.

Oględziny terenu i weryfikacja danych

Drugim etapem geodezyjnego wywiadu w terenie są oględziny terenu. Polegają one na dokładnym przebadaniu obszaru, na którym mają być prowadzone prace geodezyjne. Możliwy jest także pomiar geodezyjny z drona. Geodeci oceniają wówczas ukształtowanie terenu, istniejącą infrastrukturę oraz wszelkie szczegółowe elementy, takie jak budynki, drogi, linie energetyczne, przebieg rzek czy położenie różnych obiektów. Kolejnym etapem jest weryfikacja danych pozyskanych podczas wywiadu geodezyjnego w terenie. Polega ona na konfrontacji zebranych informacji z rzeczywistym stanem obiektów i elementów znajdujących się na badanym terenie. 

Pomiary geodezyjne

Prace geodezyjne w terenie obejmują również wykonywanie różnorodnych pomiarów. Mogą to być pomiary wysokościowe, pomiary odległości, kątów czy współrzędnych punktów charakterystycznych. Pomiary te są podstawowym materiałem źródłowym do opracowania map czy planów. Wykonuje się je przy użyciu specjalistycznych instrumentów, takich jak tachimetry, niwelatory czy teodolity. Dzięki temu geodeci są w stanie uzyskać precyzyjne informacje na temat badanego terenu oraz opracować dane niezbędne do realizacji projektów budowlanych czy inwestycyjnych.