fbpx

Blog

granica działki

Z czego mogą wynikać rozbieżności w wytyczeniach działek?

Poprawne wytyczenie granic działki jest bardzo ważne. Dzięki temu unikniemy sporów i szkód z tytułu zmniejszenia powierzchni naszej posesji. Na szczęście określenia granic możemy dokonać w wybranym przez nas czasie, nawet wiele lat po zagospodarowaniu działki i postawieniu budynków. Tego typu sprawami zajmuje się geodeta. Szukając osoby do pomiaru warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie w tego typu sprawach. Specjaliści z dziedziny geodezji i kartografii pobierają dokumenty z właściwego ośrodka, jak również badają mapy, ślady graniczne oraz znaki i na ich podstawie określają prawidłowe granice działek. 

Czytaj więcej

pomiar tunelu 2

Na czym polega monitoring przemieszczeń pionowych?

Budowa nowego obiektu na terenie zurbanizowanym wiąże się z koniecznością nadzoru przebiegu i jakości budowy. Jednym z podstawowych pomiarów, które muszą być wykonywane podczas budowy, jest monitoring przemieszczeń pionowych.

Przeprowadzanie takich badań jest niezbędne z uwagi na konieczność obserwacji, w jaki sposób przeprowadzane prace budowlane oddziałują na sąsiadujące obiekty. Mowa tutaj przede wszystkim o pracach powodujących wibracje czy wykopach. Na czym polega monitoring przemieszczeń pionowych i jakie prace wchodzą w jego zakres?

Czytaj więcej

sprawdzanie mapy

Jak i kiedy dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

Znaki graficzne to wykonane z trwałego materiału oznaczenia, umieszczone w punkcie granicznym działki. Ich zadaniem jest określenie przebiegu granicy nieruchomości. Mogą one również stanowić trwały element zagospodarowania terenu w danym punkcie.

Należy rozmieścić je w taki sposób, aby z każdego znaku graficznego widoczny był następny, przy czym odległość między nimi nie powinna przekraczać dwustu metrów. Sprawdź w naszym wpisie kiedy i jak dokonuje się wznowienia znaków granicznych?

Czytaj więcej

punkty na mapie

Na czym polega wznowienie znaków granicznych?

Znaki graniczne mają za zadanie wyraźne wyznaczenie obszaru, który obejmuje działka. Ustawia się je na tworzonej przez granicę linii tak, by z jednego oznaczonego punktu widoczny był kolejny. Odległość pomiędzy nimi nie powinna przekroczyć 200 metrów.

W przypadku działek o nieregularnym kształcie znaki graniczne ustawia się zazwyczaj w miejscach, w których linia graniczna się załamuje. Dokładna lokalizacja każdego z tych oznaczeń powinna być udokumentowana i umieszczona w szkicu granicznym. Warto również pamiętać, że podlegają one ochronie prawnej.

Czytaj więcej

punkty na mapie

Kiedy sporządza się mapy do celów sądowych?

Jednym z wielu zadań, których podejmują się geodeci, jest sporządzanie map jednostkowych, wykorzystywanych do różnych celów. Dokumenty te tworzone są na podstawie mapy zasadniczej, zwanej również Podstawową Mapą Kraju, będącą wielkoskalowym, możliwie najpełniejszym opracowaniem kartograficznym, obejmującym obszar całego państwa.

Czytaj więcej

 Obsługa geodezyjna

Co trzeba wiedzieć na temat tyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenów?

Budowa domu jest dużym wyzwaniem. Zanim przejdzie się do stawiania konstrukcji, na inwestorów czeka stos formalności niezbędnych do załatwienia przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Czytaj więcej

geodeta

Na czym polega i co obejmuje geodezyjna obsługa inwestycji?

Wszystkie inwestycje budowlane wymagają geodezyjnej obsługi. Dotyczy to zarówno budownictwa ogólnego (osiedlowego, indywidualnego), przemysłowego, jak i inwestycji związanych z infrastrukturą: budowa kolei, dróg, ulic, wiaduktów, mostów, lotnisk, dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przewodów podziemnych, naziemnych, napowietrznych, obiektów rekreacyjnych i sportowych czy urządzeń inżynieryjnych.

Czytaj więcej

plan domu

Jak uzyskać projekt przyłącza energetycznego?

Zanim rozpoczniesz budowę domu musisz uzyskać odpowiednie pozwolenia i projekty. Nie inaczej jest również w przypadku przyłącza energetycznego. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie już budynku mieszkalnego bez dostępu do energii elektrycznej.

Czytaj więcej

nadzór budowlany 2

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza?

Geodeta towarzyszy inwestorowi już na samym początku budowy, począwszy od przygotowania i wydzielenia działki, przez kontrolowanie przebiegu procesu budowlanego, aż po inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza to czynność, która jest obowiązkowa, aby pomyślnie zakończyć całą realizację otrzymać pozytywną decyzję nadzoru budowlanego o odbiorze. Na czym polega?

Czytaj więcej

pomiary projektu

Wszystko co należy wiedzieć o pomiarach przemieszczeń

Zakres usług świadczonych przez geodetów jest niezwykle szeroki. Jednym z zadań, które wykonują, jest przeprowadzenie pomiarów przemieszczeń. Są to okresowe badania, które mają na celu zweryfikowanie, czy normy budowlane i konstrukcyjne obiektu są poprawne.

Cykliczne wykonywanie pomiarów przemieszczeń ma wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji. Właśnie dlatego pomiary należy wykonywać nie tylko podczas budowy, ale również w okresie eksploatacji budynków.

Czytaj więcej

mapa do celow projektowych

Jakie elementy zawiera mapa do celów projektowych?

Większość prac budowlanych wymaga opracowania i posługiwania się mapą do celów projektowych. To dokument, który jest niezbędny, jeżeli planujesz remont, budowę, projekt obiektu mieszkalnego czy użytkowego. Na przygotowanym opracowaniu kartograficznym, geodeta uwzględnia obszar samej inwestycji oraz teren otaczający go w pasie minimum trzydziestu metrów. Obszar ten może zostać rozszerzony np. jeżeli przebiega tam gazociąg, wymagający objęcia stref

Czytaj więcej

powrót do domu

Na czym polega rozgraniczanie nieruchomości?

Zdawać by się mogło, że ustalenie granic działki jest proste i oczywiste. Niestety, zdarzają się sytuacje sporne, w których konflikt między sąsiadami może rozwiązać wójt, burmistrz lub prezydent, a w niektórych przypadkach nawet sąd. Do tego potrzebna będzie pomoc geodety, który dokona rozgraniczenia nieruchomości, tym samym ustalając dokładny przebieg granicy wraz z rozmieszczeniem punktów oraz linii. Potwierdzeniem pomyślnie zakończonego proces

Czytaj więcej

projekt budowlany

Obsługa firm

Przygotowujemy specjalne oferty dla firm projektowych, budowlanych wykonujących drogi i mosty, a także sieci i przyłącza elektryczne, telekomunikacyjne, gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe, oczyszczalnie ścieków.

Czytaj więcej

gratulacje

Budowa domu

Budowa domu - obsługa inwestycji

Czytaj więcej